Các yếu tố của HTML

01:51 | 04-10-2017

Các yếu tố HTML, Một phần tử HTML thường bao gồm thẻ bắt đầu và thẻ kết thúc, với nội dung được chèn vào giữa

Các yếu tố HTML

Một phần tử HTML thường bao gồm thẻ bắt đầu và thẻ kết thúc, với nội dung được chèn vào giữa:
<tagname> Nội dung ở đây ... </ tagname>

Phần tử HTML là mọi thứ từ thẻ bắt đầu đến thẻ kết thúc:
<p> thẻ này là 1 Đoạn văn bản . </ p>

Start tag	Element content	End tag
<h1>	My First Heading	</h1>
<p>	My first paragraph.	</p>
<br> 

Các phần tử HTML lồng nhau

Các phần tử HTML có thể được lồng nhau (các phần tử có thể chứa các phần tử).

Tất cả các tài liệu HTML bao gồm các phần tử HTML lồng nhau.

Ví dụ này chứa bốn phần tử HTML:

 <!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h1>My First Heading</h1>
<p>My first paragraph.</p>
</body>
</html> 

Phần tử <body> xác định phần thân của tài liệu.

Nó có thẻ bắt đầu <body> và thẻ kết thúc </ body>.

Nội dung phần tử là hai phần tử HTML khác (<h1> và <p>).
Bài viết khác
    
shop bao cao su, tap chi phai dep, bat dong san, tin tuc online, gel boi tron, bao cao su, tin tuc phai dep, titan gel, viva fashion, stud 100, bao cao su cao cap, cong ty thiet ke website, thiet ke website, lap top, may nuoc nong nang luong mat troi, công ty xây dựng, dich vu ke toan, PageRank